top of page

Privacyreglement van Fotoclub Spijkenisse

 

Algemeen

Het bestuur van Fotoclub Spijkenisse, hecht veel waarde aan uw privacy en vindt het van groot belang dat de Persoonsgegevens, die door Fotoclub Spijkenisse, worden verzameld en verwerkt, zo goed mogelijk worden beschermd.

Fotoclub Spijkenisse, is verplicht om zorgvuldig en veilig, proportioneel en vertrouwelijk om te gaan met het verzamelen, bewaren en beheren van Persoonsgegevens van Betrokkenen.

Dit Privacyreglement is van toepassing op alle Verwerkingen van Persoonsgegevens binnen de Fotoclub Spijkenisse.

 

Voor vragen over dit Reglement of als u een klacht hebt over de wijze waarop Fotoclub Spijkenisse, met uw gegevens omgaat kunt u contact met ons opnemen. U vindt de contactgegevens op onze website.

 

Website

De webmaster van Fotoclub Spijkenisse, is verantwoordelijk voor deze website.

De website van Fotoclub Spijkenisse, is https://www.fotoclub-spijkenisse.com/

 

Doel van het privacyreglement

Dit privacyreglement is een verdieping van het privacy beleid, dat is vastgesteld door het bestuur van Fotoclub Spijkenisse, en beschrijft hoe Fotoclub Spijkenisse, omgaat met de privacy van Betrokkenen.

 

Dit privacyreglement kan van tijd tot tijd worden aangepast om bijvoorbeeld in lijn te blijven met de geldende wet- en regelgeving of aanpassingen in de werkwijze van de Fotoclub Spijkenisse.

 

Dit privacyreglement beschrijft de Verwerking van Persoonsgegevens door de Fotoclub Spijkenisse, de doeleinden van de gegevensverwerking door Fotoclub Spijkenisse, het gebruik van ‘cookies’ op deze website en hoe u uw rechten ten aanzien van uw Persoonsgegevens kunt uitoefenen.

 

Als u deze website bezoekt of Lid bent van de Fotoclub Spijkenisse, kan de vereniging gegevens van u verwerken. Dit gaat om gegevens die u invult bij een inschrijfformulier, een mail die u verstuurt via de site, gegevens over leden enz. In het kader van deze Verwerkingen waarborgt en respecteert Fotoclub Spijkenisse, uw privacy, onder andere door naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en het privacy beleid zoals deze door Fotoclub Spijkenisse, zijn opgesteld. Dit houdt in dat uw persoonsgegevens slechts gebruikt worden voor zover dat verenigbaar is met de doeleinden zoals uiteengezet in dit reglement, uw Persoonsgegevens door de vereniging beschermd worden en u bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw Persoonsgegevens.

 

Begrippen

In het reglement komen een aantal begrippen voor, die hieronder worden beschreven.

-     De wet: de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG);

-     Het privacyreglement: dit reglement;

-     Verantwoordelijke: Fotoclub Spijkenisse;

-     Beheerder: de secretaris van Fotoclub Spijkenisse;

-     Webmaster: de webmaster van Fotoclub Spijkenisse, die de website beheert.

-     Verwerker: De vereniging, die Persoonsgegevens verwerkt ter uitvoering van een overeengekomen taak ten behoeve van de Verantwoordelijke, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen. 

-     Betrokkene: degene op wie een Persoonsgegeven betrekking heeft;

-     Gebruiker: De functionaris die bevoegd is Persoonsgegevens in te voeren, te wijzigen en/of te verwijderen, dan wel van enigerlei uitvoer van de Verwerking kennis te nemen; hiermee wordt bedoeld de clubsecretaris van Fotoclub Spijkenisse;

-     Derden: personen en instanties buiten Fotoclub Spijkenisse;

-     Persoonsgegevens: gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

-     Verwerking van Persoonsgegevens: elke handeling of geheel van handelingen bedoeld met betrekking tot Persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken, verspreiden, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, wissen of vernietigen van gegevens. Iemand, die een naam op een ledenlijst leest Verwerkt dus Persoonsgegevens (Artikel 4 AVG);

-     Bestand: elk gestructureerd geheel van Persoonsgegevens, ongeacht of dit geheel van gegevens gecentraliseerd of verspreid is op een functioneel of geografisch bepaalde wijze, dat volgens bepaalde criteria toegankelijk is en betrekking heeft op verschillende personen;

-     Leden: Hiermee worden de leden van Fotoclub Spijkenisse bedoeld;

-     Datalek: Een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot - of waarbij redelijkerwijs niet uit te sluiten valt dat die kan leiden tot - de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot Persoonsgegevens.

 

Doeleinden

Fotoclub Spijkenisse verzamelt of gebruikt uw Persoonsgegevens alleen voor de doeleinden, die worden beschreven in dit Privacyreglement. (Artikel 5 AVG)

Dit zijn:

-  Activiteiten die, gelet op de doelstelling van Fotoclub Spijkenisse, gebruikelijk zijn, zoals inschrijving voor cursussen en wedstrijden;

-  Betrokkenen van de juiste contactinformatie voorzien wanneer het gaat om deelname aan of organisatie van activiteiten, die plaatsvinden binnen de Fotoclub Spijkenisse.

-  Betrokkenen toegang geven tot bepaalde afgeschermde informatie op de website van Fotoclub Spijkenisse.

-  Het berekenen, vastleggen en innen van contributies en giften, alsmede andere activiteiten van intern beheer;

-  Het verzenden van informatie aan Betrokkenen over activiteiten en diensten van de Fotoclub Spijkenisse en daarmee samenhangende marketingactiviteiten door de Fotoclub Spijkenisse, bijvoorbeeld door middel van nieuwsbrieven en het versturen van bevestigingen bij inschrijving voor activiteiten;

-  Het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van controle van de boekhouding.

-  Het beschikbaar stellen aan de Leden van een ledenlijst en lijsten van functionarissen, zoals commissies enz.

 

Rechtmatige grondslag

Fotoclub Spijkenisse verwerkt alleen persoonsgegevens indien hiervoor één van de volgende grondslagen van toepassing is: (Artikel 6 AVG)

-  Om een verplichting na te komen die in de wet staat;

-  Voor de uitvoering van een overeenkomst waar de Betrokkene onderdeel was;

-  Om een ernstige bedreiging voor de gezondheid van de Betrokkene te bestrijden;

-  Voor de goede vervulling van de taak, die Fotoclub Spijkenisse vervult;

-  Wanneer de Betrokkene toestemming heeft gegeven voor een specifieke Verwerking.

Dat laatste is doorgaans het geval, maar als bijvoorbeeld iemand tijdens een evenement medische hulp nodig heeft kan het nodig zijn Persoonsgegevens te verstrekken.

 

Wijze van verwerking

De Verwerking van Persoonsgegevens is alleen toegestaan als dit in overeenstemming is met de Wet en op een zorgvuldige wijze gebeurt.

Persoonsgegevens van Leden worden uitsluitend verkregen van de Betrokkene zelf. Betrokkene wordt voorafgaand aan de eerste Verwerking van diens Persoonsgegevens op de hoogte gesteld van die Verwerking en het bestaan en opvraagbaarheid van de ter zake geldende regels.

Het nieuwe Lid verleent vooraf, vrijelijk, specifiek, geïnformeerd en ondubbelzinnig toestemming voor de Verwerking van Persoonsgegevens.

Persoonsgegevens worden slechts Verwerkt voor zover zij, gelet op de eerdergenoemde doeleinden, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn.

Gegevens over deelname aan activiteiten worden niet langer bewaard dan nodig is voor die activiteit.

 

Persoonsgegevens

Fotoclub Spijkenisse verwerkt slechts de gegevens van de volgende personen:

-  Leden van Fotoclub Spijkenisse;

-  Personen die Fotoclub Spijkenisse om informatie of documentatie hebben verzocht;

-  Personen met wie Fotoclub Spijkenisse een zakelijke of financiële relatie onderhoudt.

 

De Persoonsgegevens van het Lid worden binnen 6 maanden uit de Fotobond-ledenadministratie verwijderd wanneer het lidmaatschap van Fotoclub Spijkenisse is beëindigd.

Verwijderde gegevens worden vernietigd, tenzij deze nodig zijn voor historisch onderzoek of archivering. In dat geval worden passende maatregelen getroffen om te verzekeren dat de desbetreffende gegevens uitsluitend geanonimiseerd worden verstrekt en uitsluitend voor dat doel worden gebruikt. 

 

Toegang tot en verstrekking van persoonsgegevens

Fotoclub Spijkenisse verstrekt geen Persoonsgegevens aan Derden

 

Beveiliging

 

Fotoclub Spijkenisse draagt zorg voor de nodige voorzieningen van fysieke, technische en organisatorische aard ter beveiliging van de Persoonsgegevens, die zijn opgeslagen bij het secretariaat van Fotoclub Spijkenisse en de website, tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige Verwerking.

 

Inloggegevens worden via een versleutelde verbinding verzonden over het internet.

 

Rechten van betrokkenen

De Betrokkene heeft de volgende rechten:

• Recht op informatie: Betrokkenen hebben het recht om aan Fotoclub Spijkenisse te vragen of zijn/haar Persoonsgegevens worden verwerkt.

• Inzagerecht: Betrokkenen hebben de mogelijkheid om te controleren of, en op welke manier, zijn/haar Persoonsgegevens worden Verwerkt.

• Correctierecht: Als duidelijk wordt dat de Persoonsgegevens niet kloppen, kan de betrokkene een verzoek indienen bij Fotoclub Spijkenisse om dit te corrigeren. Leden hebben toegang tot de eigen Persoonsgegevens na inloggen op de Fotobond-website, waar zij gegevens kunnen wijzigen en verwijderen.

• Recht van verzet: Betrokkenen hebben het recht aan Fotoclub Spijkenisse te vragen om hun Persoonsgegevens niet meer te gebruiken.

• Recht om vergeten te worden: In gevallen waar de Betrokkene toestemming heeft gegeven om Persoonsgegevens te verwerken, heeft de Betrokkene het recht om de Persoonsgegevens te (laten) verwijderen.

• Recht op bezwaar: Betrokkenen hebben het recht om bezwaar aan te maken tegen de Verwerking van zijn/haar Persoonsgegevens. Fotoclub Spijkenisse zal hieraan voldoen, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn voor de Verwerking.

 

Website van Fotoclub Spijkenisse

De website bevat foto- en videomateriaal en teksten over evenementen, die Fotoclub Spijkenisse heeft georganiseerd. Dit kan bestaan uit uitslagen van wedstrijden, gehuldigde personen enz. Fotoclub Spijkenisse maakt deze gegevens niet openbaar zonder toestemming van de Betrokkene. Deze informatie wordt zonder toestemming alleen gedeeld met de Leden van Fotoclub Spijkenisse en zijn alleen bereikbaar na inloggen.

 

Cookies

De websites van de Fotobond en de afdelingen gebruiken functionele cookies voor het inloggen op het ledengedeelte. Dit dient uitsluitend voor het bewaren van sessiegegevens. Zonder deze cookie werkt het inloggen niet. Het cookiebeleid valt onder het privacyreglement van de Fotobond.

Ook op de website van Fotoclub Spijkenisse worden cookies gebruikt.

 

De overige cookies kunnen met een adblocker of browserinstellingen zonder problemen voor de werking van de website worden geblokkeerd. Dit zijn cookies van social mediawebsites. Op het gebruik van social mediawebsites zijn de betreffende voorwaarden van die social mediadienst van toepassing. Het Privacyreglement van Fotoclub Spijkenisse is uitdrukkelijk niet van toepassing op het gebruik van dergelijke social mediadiensten.

De social media cookies zijn:

-  Door te klikken op de Facebook button wordt een trackingcookie geplaatst.

-  Google plaatst een googleapis cookie.

-  YouTube plaatst diverse cookies. De website van Fotoclub Spijkenisse bevat video’s, die mogelijk via YouTube worden afgespeeld. Meer informatie over het privacy beleid van YouTube vind je op de YouTube website.

 

Private logging

Wanneer u een webformulier invult worden enkele gegevens automatisch vastgelegd. Dit zijn de datum en tijd van vastlegging en kan ook het IP-adres zijn. Het beleid is het IP-adres niet vast te leggen.

Indien een gebruiker inlogt wordt de datum en tijd van inloggen vastgelegd. Alleen het laatste moment van inloggen blijft bewaard.

Links naar websites van derden

Op de website van Fotoclub Spijkenisse zijn links naar websites van derden te vinden, zoals andere fotoclubs en bedrijven. Bezoekers worden na het aanklikken van voornoemde links doorgeleid naar de website van de betreffende Derde. Op het gebruik van dergelijke websites is het privacyreglement van de betreffende Derde van toepassing. De gebruiker van de website dient het privacyreglement van deze Derde te lezen om inzicht te verwerven in hoe deze partij omgaat met zijn Persoonsgegevens. Fotoclub Spijkenisse is niet aansprakelijk voor de informatie die door Derden wordt verstrekt, verwerkt, of verzameld tijdens het bezoeken van dergelijke websites.

 

Datalek

Er is sprake van een datalek, ofwel een inbreuk in verband met persoonsgegevens, als persoonsgegevens in handen vallen van Derden die geen toegang tot die gegevens zouden mogen hebben.

Dit wordt gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens indien het waarschijnlijk is dat de inbreuk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen (artikel 33 AVG).

De Webmaster zorgt voor een goed toegangsbeheer. Bewaarde bestanden bij de secretaris en andere functionarissen van Fotoclub Spijkenisse worden afdoende beveiligd.

 

Slotbepalingen

In gevallen waarin het Privacyreglement niet voorziet beslist het bestuur van Fotoclub Spijkenisse.

Wijzigingen in doel van de Verwerking en in soort van inhoud, gebruik en wijze van verkrijging van de Persoonsgegevens dienen te leiden tot wijziging van dit Privacyreglement.

Wijzigingen en aanvullingen van het Privacyreglement worden door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld.

 

Dit Privacyreglement treedt in werking op 25 mei 2018

bottom of page